Verloop van een schooldag

Organisatie van de schooldag

Een schooldag in Sint-Agnes

08.00 - 08.25  binnendruppelen
08.30 - 10.10 les
10.10 - 10.25 korte onderbreking
10.25 - 12.05 les
12.05 - 13.30 middagonderbreking
13.35 - 15.15 les

Woensdagnamiddag is de school gesloten.

In de lagere school werken de leerlingen binnen een lesrooster van 28 lestijden van 50 minuten.  De indeling van de week ziet er ongeveer als volgt uit: 7 lestijden worden aan taal besteed, 6 aan wiskunde, 3 aan godsdienst, 1 aan schrijven, 3 aan muzische opvoeding, 2 aan lichamelijke opvoeding, 5 aan wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, technologie, verkeersopvoeding samengevoegd in projecten), de overige lestijden gaan naar levenshouding en/of inhaallessen. Bij bijzondere projecten wordt deze orde soms doorbroken.

Veilig van en naar school, veilig op school.

Afscheid nemen aan de poortHet begin van de klasdag

De kinderen komen zelfstandig de school binnen en nemen afscheid van hun ouders aan de schoolpoort. Ouders die informatie willen krijgen of geven, kunnen natuurlijk de school mee binnen komen. Voor een langer gesprek met de leerkracht wordt best een afspraak gemaakt (via de agenda). De kinderen  zorgen ervoor niet te vroeg aan de schoolpoort te zijn.

De school is niet aansprakelijk voor wie te vroeg is. De kinderen komen onmiddellijk naar de grote speelplaats. De eerste week van het schooljaar mogen de nieuwe leerlingen tot op de speelplaats gebracht worden.

RijenHet einde van de klasdag

Omwille van de veiligheid vertrekken de kinderen in rij. 

De rijen vertrekken rond 12.15 uur en 15.40 uur.

Er worden geen kinderen op de speelplaats afgehaald en niemand verlaat de rij vooraleer het eindpunt bereikt is.  Bij het eindpunt eindigt het toezicht en ook de aansprakelijkheid van de betrokken begeleiders.

RijenIn de periode tussen de Herfstvakantie en de Krokusvakantie stimuleren we de kinderen om een fluo-hesje aan te trekken. Fluo-hesjes verhogen de zichtbaarheid van onze kinderen in het verkeer.

Als uw kind naar huis gaat, moet het steeds de kortste en de meest veilige weg nemen.

Fiets in rek plaatsenFietsers plaatsen hun fietsen op de voorziene plaatsen. We dringen erop aan dat de fietsen volledig in orde zijn. 

Jaarlijks kan er met het oog op de veiligheid een fietsencontrole door politie gebeuren. 

De ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, laten hun kinderen langs de kant van het voetpad uitstappen. We vragen hen niet op het zebrapad te stoppen of  verkeershinder te veroorzaken.

De voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvangVoorschools

De poorten van de school gaan open om 8 uur. Pas vanaf dat moment is er toezicht op de speelplaats.  Kinderen die vroeger naar school komen, gaan naar de voorschoolse opvang.  De opvang begint om 7 uur in de talentenzaal.

Naschoolse opvangNaschools

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: tot 18 uur

Op woensdag is er opvang tot 17 uur